ปุ๋ยอินทรีย์แม่กุหลาบ

ปุ๋ยอินทรีย์ แม่กุหลาบ ตราลายทอง ชนิดผง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีส่วนผสมของธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อาทิเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เป็นแหล่งรวมอินทรียวัตถุ ช่วยปรับปรุงสภาพดิน ในดินเสื่อมโทรม และกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ