ปุ๋ยอินทรีย์แม่กุหลาบ

ปุ๋ยอินทรีย์ แม่กุหลาบ ตราลายทอง ชนิดผง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีส่วนผสมของธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อาทิเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เป็นแหล่งรวมอินทรียวัตถุ ช่วยปรับปรุงสภาพดิน ในดินเสื่อมโทรม และกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 2017 จำกัด
Single Image

บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 2017 จำกัด ได้จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรชาวไร่ เกษตรกรชาวสวน หรือเกษตรกรชาวนา ได้ลดต้นทุนทางการผลิต ส่งเสริมการใช้เคมีที่ลดลงเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Single Image

ปัจจุบัน การทำการเกษตรของประเทศไทยมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมาก และปุ๋ยเคมีที่ใช้มีการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมสภาพ และปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพื่อพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญ ในการทำการเกษตรของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้มีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการปลูกพืช สำหรับใช้ในการปลูกพืช

ปุ๋ยอินทรีย์
แม่กุหลาบ

บริษัทฯ จึงได้คิดค้นทดลองสูตรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผงที่มีส่วนประกอบของมูลค้างคาวและส่วนผสมของมูลสัตว์และวัตถุดิบอื่นๆ ได้แก่ มูลโคนม ,มูลแพะ,มูลไก่ไข่ ,กากถั่วเหลืองป่น,รำละเอียดและวัตถุดิบที่มีประโยชน์แก่พืชชนิดอื่นๆ อีกมากมาย อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารที่ใช้  เหมาะสำหรับใส่พืชทุกชนิด ไม้ดอก ไม้ผลและพืชการเกษตรทุกชนิด บริษัทจึงได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร โดยใช้มูลค้างคาวเป็นวัตถุดิบหลัก

Single Image

ปัจจุบัน การทำการเกษตรของประเทศไทยมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมาก และปุ๋ยเคมีที่ใช้มีการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมสภาพ ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพื่อพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญ ในการทำการเกษตรของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้มีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการปลูกพืช สำหรับใช้ในการปลูกพืช บริษัทฯ จึงได้คิดค้นทดลองสูตรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผงที่มีส่วนประกอบของมูลค้างคาวและส่วนผสมของมูลสัตว์และวัตถุดิบอื่นๆ ได้แก่ มูลโคนม ,มูลแพะ,มูลไก่ไข่ ,กากถั่วเหลืองป่น รำละเอียดและวัตถุดิบที่มีประโยชน์แก่พืชชนิดอื่นๆ อีกมากมาย อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารที่ใช้  เหมาะสำหรับใส่พืชทุกชนิด ไม้ดอก ไม้ผลและพืชการเกษตรทุกชนิด บริษัทจึงได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร โดยใช้มูลค้างคาวเป็นวัตถุดิบหลัก

ปุ๋ยหมักมูลค้าวคาว มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม คลอลีน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป มีฮิวมิคแอสิก มีจุลินทรีย์ ช่วยต้านทานโรครากเน่า โคนเน่า มีอินทรียวัตถุ ปุ๋ยมูลค้างคาวนอกจากจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยทำให้ดินร่วนดินซุยพืชจึงเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีระบบราก ลำต้น ใบ ดอกผล สมบูรณ์ กระตุ้นการออกดอก สีสวยสด ทำให้รากกิ่งใบเจริญเติบโตได้ดี ช่วยทั้งปริมาณผลผลิต คุณภาพขนาด รสชาติและสีสันให้ดีกว่าเดิม ลดต้นทุน  ให้ผลผลิตสูง สามารถใช้ได้ดีกับทุกพืชทั้งพืชไร่ ได้แก่ นาข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, พริก, หอม, กระเทียม, แตง, ถั่ว เป็นต้น พืชสวน พืชสวน ได้แก่ ยางพารา, ปาล์ม, ส้ม, มะนาว, มะม่วง, ทุเรียน, ลำไย, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, ลิ้นจี่, ขนุน, สละ, สับปะรด เป็นต้น พืชผักพืชผักทุกชนิด ได้แก่ กะหล่ำดอก, กะหล่ำปลี, ผักกาดขาว และยาสูบ เป็นต้น รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด ไม้ดอกไม้ประดับจะช่วยเพิ่มในเรื่องของ สีสัน รสชาติ และเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี


about5

ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

ใบสำคัญขึ้นทะเบียนปุ๋ย
ผลวิเคราะตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
ผลวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรย์

ใบอนุญาตขายปุ๋ย

เลขที่ ฉช. 40/2561 (ศวพ.ฉช.)
ใบอนุญาตขายปุ๋ย
ใบอนุญาตขายปุ๋ย
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า